fr  /  cz

Nakladatelé

Dotace z fondu Šalda – Francouzský institut v Praze

V České republice byl Program na podporu publikace nesoucí jméno významného literárního kritika Františka Xavera Šaldy (1867-1937) založen v roce 1993. V rámci tohoto programu byl již podpořen překlad více než 600 textů. 

 • Oprávnění žadatelé: čeští nakladatelé
 • Dotace: výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů
 • Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 3. ledna 2024, 23:59

 

Kritéria

Fond Šalda je určen českým nakladatelům, mezi jejichž dlouhodobé cíle patří ambiciózní projekty překladu a propagace francouzských autorů. Projekty mohou zahrnovat všechny žánry: krásnou literaturu, společenské a humanitní vědy, eseje, komiksy, divadelní hry, poezii, populárně-naučnou literaturu a podobně. Výjimkou jsou učebnice, časopisy a revue, které nespadají mezi podporované typy publikací. 
Francouzský institut v Praze přiděluje dotaci, která může být využita na pokrytí výdajů spojených s publikací jednoho nebo i více děl. 

V letech 2022-2023 hodnotící komise vyzývá k překladu literatury pro děti a mládež a knih psaných ženami. Novou podmínkou pro udělení podpory je pak uvedení jméno překladatele na obálce knihy.

Podání žádosti

Povinné součásti žádosti o dotaci:

 • Vyplněný formulář
 • Vyrovnaný rozpočet v eurech (formulář v AJformulář ve FJ) (rozhodujícím směnným kurzem je ten odpovídající datu podpisu smlouvy na převod autorských práv), s datem a podpisem českého nakladatele; 
 • Kopie smlouvy o převodu autorských práv podepsaná českým a francouzským nakladatelem ve francouzštině nebo angličtině;
 • Životopis překladatele ve francouzštině a kopie smlouvy s překladatelem.

Žádosti musí být zaslány Literární sekci Francouzského institutu v Praze následujícím způsobem:
emailem na anna.davidova@ifp.cz a na simon.gilmer@ifp.cz – ideálně přes portál www.uschovna.cz nebo jiný web určený ke sdílení větších dokumentů. Již nemusíte zasílat originály poštou, stačí naskenované v dobré kvalitě.

Harmonogram

Nejzazší datum zaslání žádosti: 3. ledna 2024, 23:59.
Březen 2024: zasedání hodnotící komise.
Konec března 2024: výsledky.

Vyplácení dotace

Vyplacení dotace proběhne po obdržení následujících dokumentů: 

 • Podepsané smlouvy mezi Francouzským institutem v Praze a nakladatelstvím;
 • Kopie zadní části obálky podpořené knihy, na níž musí být logo Francouzského institutu v Praze;
 • Kopie vnitřní strany podpořené knihy, která musí obsahovat následující text v češtině a francouzštině: 

Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'aide à la publication F. X. Šalda, a bénéficié de la collaboration de l'Institut français de Prague.
Tato kniha vychází za pomoci programu na podporu publikační činnosti F. X. Šalda Francouzského institutu v Praze.

 • Kopie dokumentu z banky, obsahujícího oficiální údaje nakladatelství a bankovní údaje nakladatelství.
 • Originál podepsané žádosti o vyplacení dotace.

Tyto dokumenty musí být doručeny Francouzskému institutu v Praze nejpozději do 15. října. 

Kritéria výběru 

Hodnotící komise je složena z odborníků v oboru nakladatelství a sejde se ve Francouzském institutu v Praze. Rozhodujícími kritérii k posouzení žádosti jsou především:

 • Kvalita díla a jeho důležitost v rámci francouzského myšlení;
 • Práce a odhodlání nakladatele k rozvíjení politiky překladu a publikace francouzských autorů;
 • Kvalita překladu a reference překladatele;
 • Respektování předpokládaného rozpočtu ze strany nakladatele, zejména v oblasti propagace a distribuce díla.

 

Kontakty

Anna Davidová, Projektová manažerka – literární sekce – Livre: 221 401 032, anna.davidova@ifp.cz

Simon Gilmer, Atašé pro spolupráci v oblasti literatury a názorových debat
 – ředitel Mediatéky: 221 401 012, simon.gilmer@ifp.cz

Dotace na odkup práv od francouzských nakladatelů – Francouzský institut v Paříži

Program na podporu odkupu autorských práv podporuje odhodlání a práci zahraničních nakladatelů, kteří díky publikaci titulů přeložených z francouzštiny přispívají k rozšiřování přístupu nefrankofonního publika k současnému francouzskému myšlení a literatuře. 
Program na podporu odkupu autorských práv zahrnuje všechny žánry kromě odborné a populárně naučné literatury a praktických knih (odborné knihy, školní učebnice, průvodce a podobně).
Pokud žádáte o proplacení odkupu autorských práv, tato práva ještě nesmí být francouzskému nakladateli zaplacena – podpora není poskytována zpětně! Dotace je poskytována Francouzským institutem v Paříži, který může proplácet náklady pouze přímo francouzským nakladatelstvím, nikoliv českým subjektům. 

 • Oprávnění žadatelé: čeští nakladatelé
 • Dotace: výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů
 • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (4. února 2024 23:59 pro březnovou komisi a 31. července 2024 23:59 pro zářijovou komisi)

 

Podání žádosti

Povinné součásti žádosti o dotaci:

 • Vyplněný formulář
 • Kopie smlouvy o převodu autorských práv podepsaná českým a francouzským nakladatelem ve francouzštině nebo angličtině;
 • Vyrovnaný rozpočet v eurech (formulář v AJformulář ve FJ) (rozhodujícím směnným kurzem je ten odpovídající datu podpisu smlouvy na převod autorských práv), s datem a podpisem českého nakladatele; 
 • Předvyplněnou smlouvu mezi Francouzským institutem v Paříži a českým nakladatelstvím (formulář v AJformulář ve FJ) ve dvou podepsaných a datovaných francouzských originálech, s ručně psanou poznámkou « lu et approuvé » u podpisu;
 • Několik vět o překladateli (maximálně 150 slov) a seznam jeho nejvýznamnějších překladů, vše ve francouzštině a v celkovém maximálním rozsahu jedné A4. Dále životopis překladatele ve francouzštině a kopie smlouvy s překladatelem.

Žádosti musí být zaslány Literární sekci Francouzského institutu v Praze následujícím způsobem:
emailem na anna.davidova@ifp.cz a na simon.gilmer@ifp.cz  – ideálně přes portál www.uschovna.cz nebo jiný web určený ke sdílení větších dokumentů. Již nemusíte zasílat originály poštou, stačí naskenované v dobré kvalitě.

Harmonogram

Komise se schází dvakrát ročně: v březnu a v září. 
Nejzazší datum zaslání žádosti pro březnovou komisi: 4. února 2024, 23:59.
Nejzazší datum zaslání žádosti pro zářijovou komisi: 31. července 2024, 23:59.

Po vydání je nutné zaslat kopii obálky podpořené knihy a kopii vnitřní strany podpořené knihy, která musí obsahovat logo Francouzského institutu v Paříži a následující text v češtině a francouzštině:

Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Programme d’aide à la publication de l’Institut français.
Tato kniha vychází za přispění Programu na podporu publikační činnosti Francouzského institutu.

a to elektronicky na e-mail PAP@institutfrancais.com a v kopii na anna.davidova@ifp.cz a simon.gilmer@ifp.cz .
Není již nutné zasílat fyzické exempláře.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem