fr  /  cz

Francouzské lyceum v Praze

Představujeme jednu z 500 škol

Francouzské lyceum v Praze je jedním z lyceí Agentury pro francouzské školství v zahraničí (AEFE). Agentura, zřízená v roce 1999 jako veřejnoprávní instituce pod správou Ministerstva zahraničí a evropských věcí Francouzské republiky, je pověřena péčí o síť 490 školských zařízení, rozmístěných ve sto třiceti zemích po celém světě. V těchto školách, kde se vyučuje podle francouzských programů, je zapsáno 300 000 dětí. Hlavním úkolem agentury AEFE je především zajišťovat obecnou dostupnost veřejné služby vzdělání a výchovy pro děti francouzských státních příslušníků (37 % z celkového počtu zapsaných), přispívat k šíření francouzského jazyka a kultury zejména prostřednictvím našich zahraničních žáků a participovat na posilování vztahů mezi vzdělávacími systémy Francie a ostatních zemí.

AEFE má k dispozici značný počet odborníků, zaměstnanců Ministerstva školství Franc.republiky, bez nichž by nemohla svou roli úspěšně plnit. Jsou to ředitelé škol, ekonomičtí ředitelé i pedagogové, kteří jsou rozmisťováni do jednotlivých škol, a také Inspektoři elementární školy a pedagogičtí inspektoři 2.stupně, pověření kontrolní činností v rámci sítě.

Rodičům, kteří jsou nuceni čas od času hledat novou školu pro své děti (ať už jsou Francouzi nebo nikoliv) přinášíme záruku homogenity vzdělávacích programů a typů studia, kontinuity pedagogické práce a organizace školských zařízení. Místní občané, kteří zvolí naši školu, pak mají jistotu, že se jejich dětem dostane vzdělání přesně odpovídajícího francouzským výchovným zásadám.

 

škola kompatibilní s českým vzdělávacím systémem

V rámci integračního bilingvního programu, kam se hlásí české děti před ukončením školní docházky na elementární škole, uzavřelo LFP s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR zásadní dohodu, která uznává školní docházku v tomtéž ročníku na LFP a na české škole za rovnocennou. Ke stejnému účelu probíhají v Lyceu každoročně závěrečné zkoušky. Abychom mohli tuto rovnocennost garantovat, jsou pro české žáky zařazeny do rozvrhu povinné předměty český jazyk a české dějiny.

Zmíněná dohoda umožňuje českým rodičům naprogramovat studium svých dětí podle vlastní volby. Školní docházka může kombinovat oba systémy - český a francouzský.To je pro nás také důkazem, že bikulturní vzdělávací činnost, která je naším cílem, je zcela v souladu s praxí a s požadavky naší hostitelské země.

škola svým způsobem jedinečná

Pražské lyceum je jedním z mnoha, ale má svou neopakovatelnou charakteristiku. Osobitým způsobem spojuje zásady francouzského školství s vlivy českého prostředí.

Mezi jeho žáky lze nalézt příslušníky čtyřiceti národností.

Z celkového počtu 40 procent představují Francouzi, 35 procent Češi a 10 procent bilingvní žáci (děti z českofrancouzských rodin). Vzhledem k specifickému složení žactva lyceum snadno získalo zajímavé rysy. Nyní mu jde především o to, aby spontánně vzniklé bikulturní atmosféry dokázalo plně využít a dále rozvíjet hodnoty francouzského vzdělávacího systému v inspirujícím prostředí kulturního bohatství hostitelské země. Již před lety otevřelo lyceum bilingvní třídy, jejichž smyslem je připravovat české nefrankofonní žáky k integraci na vyšším stupni (collège), proto také adaptovalo programy dějepisu, zeměpisu, literatury, výtvarné výchovy a obohatilo je konkrétními místními příklady, proto vyučuje češtinu pro cizince a z téhož důvodu jsou pro české žáky české dějiny, český jazyk a literatura povinnými předměty.

Dosažené výsledky dokazují, že lyceum umí připravit studenty tak, aby ze sebe vydali to nejlepší, co v nich je. Usilujeme o vynikající úroveň špiček, ale stejnou pozornost věnujeme i těm, kterým se tolik nedaří. Kvalita předávaných vědomostí, otevřenost, výchova k samostatnému, kritickému myšlení: to jsou naše cíle. Nakolik se daří je plnit?

Vyzkoušejte si naše žáky a posuďte sami.

Kontakt

Francouzské lyceum v Praze
Drtinova 7
150 00 Praha 5

tel.: 222 550 000
tel.: 222 550 001
fax: 257 310 546
website: www.lfp.cz

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem