fr  /  cz

České sekce ve Francii

3leté studium v Dijonu či v Nîmes, které tam student zakončí maturitou a díky české lektorce má i hodiny češtiny.

Studium na střední škole (lyceu) ve Francii trvá tři roky a je ukončeno francouzskou státní maturitní zkouškou. Více se o vzdělávací systém ve Francii dozvíte zde.

Studenti mohou v rámci tohoto programu studovat na:

•    Lyceu Carnot, Dijon
•    Lyceu Alphonse Daudet, Nîmes
 

Během všech tří let studia mají čeští studenti ve svém rozvrhu také předmět Český jazyk a literatura. Výuku zajišťuje učitel(ka) vyslaný(á) českým ministerstvem školství.

Více se o francouzské státní maturitní zkoušce dozvíte zde.

Chcete se dozvědět více o programu Rok ve Francii? Přihlaste se s rodiči nebo učiteli na online informační schůzky, které pořádáme 13. prosince 2023 a 17. ledna 2024, vždy v 16.30 hodin. Přihlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.

Všeobecné podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeči jsou vybírání na základě celostátního výběrového řízení konaného v České republice. Výběr je dvoukolový:

 • 1. kolo proběhne 20. března 2024 od 10:00 do 11:30 formou písemné zkoušky z francouzského jazyka (porozumění textu a slohové cvičení), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni povinnosti absolvovat tuto zkoušku.  Vyhodnocení výsledků písemné zkoušky provádí Jazyková a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.

 • 2. kolo proběhne (předpoklad) na konci dubna nebo na začátku května 2024 formou pohovoru, ke kterému budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které získají v písemné části výběrového řízení dostatečný počet bodů (odpovídající úrovni B1) a držitelé certifikátu DELF B1. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzována bude také motivace, studijní projekt a celková zralost uchazeče/uchazečky.

  Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

   

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

 • je občanem/občankou České republiky nebo má trvalý pobyt v České republice;
 • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
 • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • studuje další cizí jazyk (např. angličtina, němčina nebo španělština, italština);
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z matematiky a z francouzského jazyka nebude horší než 2 - chvalitebně); studium francouzského jazyka prokazují uchazeči předložením pololetního výpisu vysvědčení; pokud žák/žákyně není v pololetí příslušného školního roku z francouzského jazyka klasifikován/a, protože škola výuku francouzštiny nenabízí, dokládá znalost francouzského jazyka certifikátem o úspěšném vykonání zkoušky DELF B1;
 • zašle ve stanoveném termínu vyplněnou písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení včetně požadovaných příloh (viz níže bod 4);

Carnotovo lyceum v Dijonu přijímá ke studiu dívky i chlapce.

Lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes přijímá ke studiu pouze dívky.

Výběrové řízení k přijetí ke studiu vyhlašuje české ministerstvo školství (MŠMT) každý rok během listopadu/prosince školního roku na další školní rok. Pro získání dalších informací sledujte webové stránky MŠMTDům zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura).


Další informace o tomto studiu naleznete na stránkách Sdružení bývalých studentů českých a československých sekcí v Dijonu, Nîmes a Saint-Germain-en-Laye: propagační video

Financování studia

Náklady na školní docházku hradí francouzská strana (stát, kraj, obec).

Část nákladů na pobyt ve Francii po dobu tří let let studia je hrazena těmito institucemi:

Česká sekce v Dijonu:

 • Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje FR (prostřednictvím Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • samosprávný kraj Burgundsko-Franche-Comté
 • statutární město Dijon

Česká sekce v Nîmes:

 • Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje FR (prostřednictvím Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR)
 • samosprávný kraj Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
 • statutární město Nîmes

Tyto náklady zahranují:

 • část nákladů na ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře)
 • dozor na internátě
 • úklid pokojů a praní prádla

Učebnice jsou studentům zapůjčovány zdarma. Školné se na veřejných (státních) školách ve Francii neplatí.

Kromě jiného MŠMT ČR přispívá na fungování českých sekcí tím, že hradí plat oběma českým lektorům působícím na sekcích (Dijon, Nîmes), doplňuje knižní fond české knihovny, zasílá časopisy a že organizuje společnou dopravu studentů na začátku školního roku resp. refunduje náklady na dopravu zpět do České republiky na konci školního roku.

Rodiče studentů se spolupodílejí na pobytových nákladech (ubytování v internátě školy, stravování ve školní jídelně) a na začátku každého školního roku za tímto účelem lyceu zasílají paušální částku.

Rodiče studentů v Dijonu a Nîmes dále hradí další specifické náklady:

 • cestovní pojištění do zahraničí (pojištění léčebných výloh, hospitalizace, repatriace, úrazové pojištění a pojištění za způsobenou škodu)
 • náklady na dopravu během školních prázdnin, kdy studenti jezdí do České republiky

Před odjezdem do Francie a před začátkem školního roku rodiče studentů zasílají na MŠMT ČR potvrzení o sjednaném pojištění. Ministerstvo na základě těchto dokumentů vystaví potvrzení, které studenti odevzdají na hostitelském lyceu.

Rodiny, které by se nacházely v obtížné finanční situaci, mohou zažádat o stipendium. Více s dozvíte na stránkách Spolku bývalých studentů na českých sekcích.

Život ve Francii

Internát a stravování

Ubytování českých studentů je zajištěno v internátě školy.

Na Carnotově lyceu v Dijonu studenti bydlí v jednolůžkových (dívky) nebo dvoulůžkových pokojích (chlapci). Internát má oddělené pavilony zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Každý student má k dispozici: postel, stůl, židli, skříňku na oblečení. Na každém pokoji je umyvadlo. Na patře je společné sanitární zařízení.

K úspěšnému průběhu studia českých studentů na této sekci přispívá také česká lektorka kmenově působící na Burgundské univerzitě.

Na lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes studentky bydlí v jednolůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny postelí, stolem, židlí, skříňkou na oblečení. Na každém pokoji je umyvadlo. Na patře je společné sanitární zařízení.

Na české sekci lycea Alphonse Daudeta v Nîmes studují pouze dívky. Na lyceu působí také česká lektorka, která vyučuje předmět Český jazyk a literatura. 

Čeští studenti se stravují třikrát denně ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře).

České rodiny se spolupodílejí na nákladech na internát (ubytování, stravování) roční paušální částkou ve výši 675€ (Nîmes) nebo 500€ (Dijon).

Hostitelské rodiny

Dijon:
Na víkendy, kdy se internát zavírá a francouzští studenti se vracejí domů k rodičům, mají čeští studenti zajištěny francouzské hostitelské rodiny. Jedná se zpravidla o rodiny studentů školy. Tyto rodiny vybírá škola.

Nîmes:
V Nîmes je situace odlišná. Ve většině případů mohou české studentky zůstat přes víkend na internátě. Dle možností mají také k dipozici hostitelské rodiny.

Maturita

V rámci maturitní zkoušky studenti českých sekcí (Carnotovo lyceum v Dijonu a Lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes) maturují ústní i písemnou formou také z českého jazyka a literatury.

Francouzská státní maturitní zkouška, kterou skládají studenti na českých sekcích, je v plném rozsahu uznána českým ministerstvem školství.

Výběrové řízení pro školní rok 2024/2025
Podmínky výběrového řízení pro uchazeče do Dijonu a Nîmes na školní rok 2024/2025 jsou k prostudování na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyplněnou písemnou přihlášku zašlou uchazeči na adresu Ministerstva školství nejpozději do 16. února 2024. Písemná zkouška se bude konat v březnu 2024.
Archiv písemných testů z francouzštiny
Kontakty

Organizaci studia na českých sekcích koordinuje na celostátní úrovni Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Monika OULEVEY
Ministerský rada
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha
Tel. : +420 234 811 464
E-mail: monika.oulevey@msmt.cz

Francouzského velvyslanectví v České republice, Francouzský institut v Praze

Bruno GIRARDEAU
Atašé pro francouzský jazyk
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
Tel. : +420 221 40 12 64
E-mail: bruno.girardeau@ifp.cz

Dijon

Lycée Carnot
16, Boulevard Thiers
21000 Dijon
webové stránky školy

Nîmes

Lycée Alphonse Daudet
3, Boulevard Victor-Hugo
30039 Nîmes
webové stránky školy
 

 

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii
Pokud jste absolventem (absolventkou) českých sekcí a přejete si stát se členem (členkou) Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii, pokud se zajímáte o aktivity organizované touto asociací a přejete si je podpořit, nebo se chcete prostě dozvědět něco víc o této asociaci, navštivte webové stránky asociace: www.dijon-nimes.eu.
Historie českých sekcí ve Francii

U zrodu českých sekcí ve Francii stály významné osobnosti. K rozvoji výměn mezi Československem a Francií a především pak k založení českých sekcí ve Francii přispěly v obou našich zemích takové osobnosti jako budoucí prezident Československé republiky Edvard Beneš, úředník československého ministerstva školství Ferdinant Spíšek, historik a znalec české historie a mj. také rodák z Nîmes Ernest Denis či profesor historie Louis Eisenmann.

V roce 1920 byla na Carnotově lyceu v Dijonu otevřena první česká sekce, která uvítala první československé studenty. Její existenci zmiňují dvě deklarace o vztazích mezi Československou republikou a Francií v oblasti vědy, literatury, školství a vzdělávání, první zed ne 25. června 1923 a druhá z 30. dubna 1924. Dijonský příklad měl své následovníky: v roce 1923 byla v Saint-Germain-en-Laye nedaleko Paříže zřízena sekce pro dívky a v roce 1924 byla v Nîmes založena další sekce pro chlapce.

Do začátku 2. světové války těmito sekcemi prošlo úspěšně několik stovek studentů. Po celou dobu trvání válečného konfliktu byly sekce uzavřeny. Znovu obnovily svoji činnost v krátkém mezidobí v letech 1946 až 1948, poté co byla v roce 1945 znovu potvrzena kulturní dohoda. Po událostech z roku 1948 byly opět uzavřeny a znovu se otevřely v 60. letech v souvislosti s podpisem dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Československem a Francií. V 70. letech v době tzv. "normalizace" bylo však jejich fungování opětně přerušeno.

Krátce po Sametové revoluci se díky dohodě o spolupráci v oblasti školství a vzdělávání, podepsané v Praze dne 13. září 1990 mezi vládami Francouzské republiky a České a Slovenské Federativní Republiky, české sekce v Nîmes a Dijonu znovu otevřely českým studentům.


Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem