fr  /  cz

Soutěž Nature Future

Podmínky účasti - Nature future - Soutěž mladých evropských fotografů


U příležitosti výstavy "Budoucnost přírody - Mladá evropská fotografie" pořádá Francouzský institut v Praze soutěž na instagramové stránce @francouzskyinstitut.
Vyhrát lze tisk jedné z fotografií francouzské fotografky Margaux SENLIS.

Podmínky účasti:

§ 1 Soutěž

Soutěž není nijak spojena se společností Instagram a není jí nijak sponzorována, podporována ani organizována. Příjemcem informací poskytnutých účastníky není Instagram, ale Francouzský institut v Praze.

Soutěž pořádá Francouzský institut v Praze.

Pro účast v soutěži musí každý zveřejnit svou fotografii na téma "Vyfoť, co pro tebe představuje budoucnost přírody" na instagramovém story s označením @francouzskyinstitut a hashtagem #NATUREFUTURE. Soutěž začíná 9. května v 10:00 a končí 28. srpna ve 23:00.

    Účet účastníka na Instagramu musí být veřejný.
    Účastí na akci účastník prohlašuje, že souhlasí s těmito podmínkami účasti.

§ 2 Vyloučení z výběrového řízení

    Zaměstnanci Francouzského institutu v Praze a Francouzského velvyslanectví v České republice jsou ze soutěže vyloučeni.

    V případě nedodržení těchto podmínek účasti si Francouzský institut v Praze vyhrazuje právo vyloučit jakoukoli osobu ze soutěže.

§ 3 Účast ve výběrovém řízení, uzávěrka přihlášek, losování

        Soutěž začíná zveřejněním výběrového řízení dne 9. května 2022 v 10:00 hodin.
        Účastník musí mít bydliště v evropské unii.

        Výherci budou vybráni nejpozději v září. Francouzský institut v Praze provede předběžný výběr 5 fotografií a poté zástupce kolektivu Fetart vybere vítěznou práci. Budete informováni soukromou zprávou.

Výherce bude vybrán losováním

        Francouzský institut v Praze bude výherce o výhře informovat prostřednictvím Instagramu. V případě výhry může být uživatelské jméno výherce zveřejněno na instagramové stránce @francouzskyinstitut. Výherce je vyzván, aby svou adresu zaslal v soukromé zprávě prostřednictvím příslušné funkce Instagramu na stránce Francouzského institutu v Praze (@francouzskyinstitut). Pokud se výherce nepodaří zastihnout nebo neodpoví na zprávu do 5 dnů, výhra se ruší.

        Výhrou je tisk fotografie z výstavy, kterou výherce obdrží po začátku září nebo po skončení výstavy v České republice.

        Vyplacení výhry v hotovosti nebo její předání třetí osobě není možné.

§ 4 Předčasné ukončení výběrového řízení

    Francouzský institut v Praze si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit nebo ukončit bez předchozího upozornění a bez nutnosti zdůvodnění. To platí zejména v případech, kdy z technických důvodů nelze zaručit hladký průběh soutěže (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru či softwaru).

§ 5 Obsah a osvobození od odpovědnosti

    Účastník se zavazuje, že nebude nahrávat žádné obrázky nebo texty, na které se vztahují autorská práva, osobnostní práva nebo práva k ochranným známkám třetích stran nebo které porušují zákon o hospodářské soutěži nebo jiné zákony. Kromě toho se zavazuje respektovat právo na copyright. Právní odpovědnost v tomto ohledu nese výhradně účastník.

    Účastník zaručuje Francouzskému institutu v Praze, že jeho fotografie nebo texty neporušují práva třetích osob ani jinak neporušují platné zákony.

    V případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení odstavců 1 a 2 účastník nese odpovědnost za jakékoli nároky třetích osob vůči Francouzskému institutu v Praze za porušení práv na základě obsahu zveřejněného účastníkem v rámci soutěže. Účastníkovi je výslovně a bezpodmínečně zakázáno uplatňovat jakákoli práva vyplývající z porušení autorských práv nebo ochranných známek, porušení práva hospodářské soutěže nebo porušení obecných osobnostních práv nebo práv na copyright. Kromě toho uhradí Francouzskému institutu v Praze náklady na právní ochranu.

    Jakákoli odpovědnost Francouzského institutu v Praze je vyloučena v rozsahu povoleném zákonem.

§ 6 Ochrana údajů a právní prostředky nápravy

    Poskytnuté informace slouží pouze ke zpracování objednávky.

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem