Výběrové řízení pro školní rok 2017/2018

Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o výběrovém řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a v Nîmes ve Francii od školního roku 2017/2018

1. Základní informace

Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/y v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče českých žákyň v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok. Rodiče žáků a žákyň v Carnotově lyceu v Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu resp. do Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další příp. dopravu mezi ČR a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků.

Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky; do Nîmes pouze dívky.

2. Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.

Ve školním roce 2016/2017 proběhne toto řízení v následujících termínech:

- 1. kolo: v polovině března 2017 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování),

- 2. kolo: v dubnu nebo květnu 2017 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky.

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium je prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní samosprávy.

3. Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

- je občanem/občankou České republiky, resp. má trvalý pobyt v České republice,
- je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT,
- je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích),
- ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
- studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština),
- dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 – chvalitebně),
- vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4),
- předloží lékařské osvědčení o zdravotním stavu.

Žáci, pro které by příspěvek 500,- EUR/1.000,- EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond. Tento fond je zřízen Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

4. Žádosti o zařazení do výběrového řízení

- Všichni uchazeči vyplní on-line registrační formulář.

- Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje) zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci:

a to do 15. února 2017 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr. Jaroslava Tláskalová
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

MŠMT ČR upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení (pohovor) obdrží uchazeči a uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury DZS MŠMT, na jejíž internetové adrese www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT je toto oznámení včetně on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o zdravotním stavu zveřejněno.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Úplné znění Oznámení MŠMT si můžete stáhnout zde.

Dokumenty k vyplnění pro uchazeče o studium:

- on-line registrační formulář
- písemná přihláška do výběrového řízení
- lékařské osvědčení o zdravotním stavu

Všichni zájemci o studium ve Francii jsou srdečně zváni na informační schůzku, která se bude konat v úterý 17. ledna 2017 v 16 hodin na Francouzském institutu v Praze.

Tisknout článek Verze pro tisk